Статут

І. ЦЕЛИ

 1. Да превърне изкуството в част от ежедневието, макар и за няколко „омагьосани” от сливенския вятър дни.
 2. Да представи разнообразна и висококачествена програма от спектакли  в различни пространства и за различни възрасти.
 3. Да популяризира съвременните тенденции и художествени търсения на артистите от различните жанрове.
 4. Да създаде условия за общуване и творчески контакти на творците от различните жанрове и страни.
 5. Да създаде условия за нови изяви на  изкуството в градска среда, като подготви младите за нови по вид форми на общуване.
 6. Да подкрепи културното многообразие и развитието на различни форми на изкуството, международното разпространение на културни ценности, движението на творци, културни дейности и техните произведения.
 7. Да покаже не само творческа, но и гражданска инициатива за промяна в мисленето и дейностите на творците от различните жанрове за възпитанието и образованието на подрастващите.
 8. Да покаже Сливен като европейски град с ангажирано и творческо отношение към свободното време на хората, гостоприемен и любопитен с природните си и културни забележителности.

ІІ. РЕГЛАМЕНТ

 1. МФИ „Магията на вятъра” се провежда на две години. Първо издание   01.06 – 05.06.2009 г.
 2. Във фестивала могат да участват професионални, общински и  частни професионални формации от областта на изкуствата,  както и студенти от различните академии по изкуствата, чиито произведения могат да бъдат представени в класически и нестандартни пространства.
 3. Всяка трупа може да участва най-много с два спектакъла.
 4. Фестивалът е насочен към широката зрителска аудитория
 5. Фестивалът няма състезателен характер.
 6. Кандидатите заявяват писмено предложението си като прилагат: подробна и кратка анотация /на български и английски/ на представлението, 5бр. снимки от спектакъла, CD /DVD запис на спектакъла, плакат, диплянки, флаери и попълнена заявка за техническите параметри.
 7. Подборът на участниците се извършва от селекционна комисия.
 8. При необходимост от гледане спектакъла на място – трупата поема разходите на селекционера – пътни, командировъчни, нощувка.
 9. Участниците получават официално известие за решението на селекционната комисия.
 10.  Организаторите поемат разходите за дневни и нощувки на участниците – до 7 души. Всички членове на трупата над тази бройка, присъстват на фестивала за своя сметка.
 11. Пътните разходи са за сметка на участниците.
 12. Хонорари за представления не се заплащат.
 13. Приходите от спектаклите, представени на фестивала, са в полза на ДКТ – Сливен.
 14. МФИ „Магията на вятъра” изплаща съответния процент авторско право на създателите на спектакли, участвали в програмата на фестивала, при предоставяне на копие от договора с автора.
 15. В случай на допълнителен ангажимент към гостуващата трупа, той се договоря с организационния комитет, съобразно финансовите възможности на фестивала.
 16. Финансовите условия за гостуващите чуждестранни трупи се договарят персонално за всеки отделен случай.
 17.  Организационният комитет кани за почетни гости на фестивала изявени творци: автори, режисьори, композитори, сценографи, театроведи, журналисти и известни актьори и др.
 18. Участниците в МФИ „Магията на вятъра” получават диплом и почетен знак.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ

 1. МФИ „Магията на вятъра” се организира от Държавен куклен театър –Сливен, Община Сливен и Министерство на културата.
 2. Организацията и провеждането на фестивала се ръководи от организационен комитет с председател  - директорът на ДКТ Сливен .
 3. Организационният комитет определя и назначава членовете на селекционната комисия.
 4. Средствата за организацията и провеждането на МФИ „Магията на вятъра” се осигуряват от Община Сливен, Министерство на Културата, ДКТ – Сливен, спонсорство, дарения и др. и се разпределят от организационния комитет.
 5. Партньори на МФИ „Магията на вятъра” са :Съюз на Артистите в България, Асоциация на Куклените театри „АКТ – УНИМА, България”, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
 6. Всички въпроси, свързани с фестивала, нерегламентирани в настоящия статут се решават от организационния комитет.

ІV. СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

 1. МФИ „Магията на вятъра” има съпътстваща програма, която включва:
  • семинар по предварително обявена тема
  • работни срещи
  • професионални ателиета
  • ателиета за деца
 2. Благотворителна инициатива с предварително обявена кауза.