СТАТУТ VI МФИ „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“, СЛИВЕН 2023

СТАТУТ

І. ЦЕЛИ

 1. Да превърне изкуството в част от ежедневието, макар и за няколко „омагьосани” от сливенския вятър дни.
 2. Да представи разнообразна и висококачествена програма от спектакли  в различни пространства и за различни възрасти.
 3. Да популяризира съвременните тенденции и художествени търсения на артистите от различните жанрове.
 4. Да създаде условия за общуване и творчески контакти на творците от различните жанрове и страни.
 5. Да създаде условия за нови изяви на  изкуството в градска среда, като подготви младите за нови по вид форми на общуване.
 6. Да подкрепи културното многообразие и развитието на различни форми на изкуството, международното разпространение на културни ценности, движението на творци, културни дейности и техните произведения.
 7. Да покаже не само творческа, но и гражданска инициатива за промяна в мисленето и дейностите на творците от различните жанрове за възпитанието и образованието на подрастващите.
 8. Да покаже Сливен като европейски град с ангажирано и творческо отношение към свободното време на хората, гостоприемен и любопитен с природните си и културни забележителности.

ІІ. РЕГЛАМЕНТ

 1. МФИ „Магията на вятъра” се провежда на две години. Първо издание   01.06 – 05.06.2009 г.
 2. Във фестивала могат да участват професионални, общински и  частни професионални формации от областта на изкуствата,  както и студенти от различните академии по изкуствата, чиито произведения могат да бъдат представени в класически и нестандартни пространства.
 3. Всяка трупа може да участва най-много с два спектакъла.
 4. Фестивалът е насочен към широката зрителска аудитория
 5. Фестивалът няма състезателен характер.
 6. Кандидатите заявяват писмено предложението си като прилагат: подробна и кратка анотация /на български и английски/ на представлението, 5бр. снимки от спектакъла, CD /DVD запис на спектакъла, плакат, диплянки, флаери и попълнена заявка за техническите параметри.
 7. Подборът на участниците се извършва от селекционна комисия.
 8. При необходимост от гледане спектакъла на място – трупата поема разходите на селекционера – пътни, командировъчни, нощувка.
 9. Участниците получават официално известие за решението на селекционната комисия.
 10.  Организаторите поемат разходите за дневни и нощувки на участниците.
 11. Фестивала заплаща хонорари на селекционираните формации, размерът на които се договоря съобразно броя на участниците и сложността за осъществяване на спектакъла.
 12. Пътните разходи са за сметка на участниците.
 13. Приходите от спектаклите, представени на фестивала, са в полза на ДКТ – Сливен.
 14. МФИ „Магията на вятъра” изплаща съответния процент авторско право на създателите на спектакли, участвали в програмата на фестивала, при предоставяне на копие от договора с автора.
 15. Спектакли с неуредени авторски права нямат право да участват във фестивала.
 16. В случай на допълнителен ангажимент към гостуващата трупа, той се договоря с организационния комитет, съобразно финансовите възможности на фестивала.
 17. Организационният комитет кани за почетни гости на фестивала изявени творци: автори, режисьори, композитори, сценографи, театроведи, журналисти и известни актьори и др.
 18. Участниците в МФИ „Магията на вятъра” получават диплом и почетен знак.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ

 1. МФИ „Магията на вятъра” се организира от Държавен куклен театър –Сливен, СНЦ „Магията на вятъра“, Община Сливен и Министерство на културата.
 2. Организацията и провеждането на фестивала се ръководи от организационен комитет с председател  - директорът на ДКТ Сливен .
 3. Организационният комитет определя и назначава членовете на селекционната комисия.
 4. Средствата за организацията и провеждането на МФИ „Магията на вятъра” се осигуряват от Министерство на културата, Община Сливен, ДКТ – Сливен, СНЦ „Магията на вятъра“, спонсорства, дарения и др. и се разпределят от организационния комитет.
 5. Партньори на МФИ „Магията на вятъра” са :Съюз на Артистите в България, Асоциация на Куклените театри „АКТ – УНИМА, България”, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”.
 6. Всички въпроси, свързани с фестивала, нерегламентирани в настоящия статут се решават от организационния комитет.