За нас

Гастроли и награди

1961 г.

Драматичният актьор Тодор Пройков с група ен­тусиазирани детски учителки полага началото на самодеен куклен театър при Образцово народно чи­талище „Зора“ — гр. Сливен. Реализират пиесите: „Жи­вата вода“, „Клан–клан–недоклан“, „Жълтият щъркел“, „Любопитното слонче“, „Най-големият приятел“. С постановката „Мечо закачко“ успешно се предста­вят на Втория републикански фестивал.

1970 г.

Димитър Панайотов става първия официален ди­ректор на театъра.

На 21.01.1970 г. е премиерата на „Момче и вятър“ от Надя Трендафилова под режисурата на Евдалина Узу­нова.

06.1970 г. Полупрофесионалният сливенски куклен театър представя „Момче и вятър“ на прегледа на полупрофесионалните театри в Шумен. Награда на Здрава Михайлова за актьорско майсторство.

1971 г.

01.01.1971 г. Сливенският куклен театър се ут­върждава официално като художествен институт под името Държавен куклен театър Сливен.

Награда за актьорско майсторство на Здрава Ми­хайлова в постановката „Макс и Мориц“ на Първи на­ционален преглед на куклените театри

1974 г.

На Втори Национален преглед на куклените теа­три за спектакъла „Бялата чапла“ по Иржи Стреда има две индивидуални награди: за сценография на Иван Цонев и актьорско майсторство на Здрава Михайлова.

1975 г.

Театърът получава първото си международно призна­ние на Международния фестивал в Загреб — Югославия за спектакъла „Малкият принц“ — Голямата награда на фестивала, както и шест индивидуални награди.

1979 г.

На Трети национален преглед на куклените театри постановката „Ние, врабчетата“ получава награ­дата за Най-добър спектакъл, както и награда за режисура на Лидия Александрова, за сценография на Иван Цонев, за оригинална музика на Петър Цанков, актьорска награда за Дана Стефанова, Елена Мин­чева, Панайот Добрев

1983 г.

На Четвърти национален преглед на куклените те­атри Яна Цанкова получава награда за режисура, Анна Пулиева награда за сценография, Иван Стайков награда за музика, актьорски награди за Силва Нико­лова и Александър Бетов в постановката „За първи път големият гастрол на Пънч и Джуди“

1983 г.

На Четвърти национален преглед на куклените те­атри актьорска награда за Ефимия Павлова и Кати­лей Кателиев в постановката „Палечко“

1989 г.

Годишни награди на САБ: Награда за режисура на Ли­дия Александрова, Награда за женска роля на Ефимия Павлова, Награда за мъжка роля на Георги Чирпанлиев и Награда за най-добър спектакъл за постановката „Да ти е сладко тигърче“ (Измислици — премислици)

03.05.1989 г. Държавния съвет на НРБ награждава Куклен театър Сливен с орден Кирил и Методий I степен, за неговата активна творческа и изпълни­телска дейност, и във връзка с 25 години от създава­нето му, София

11.11.1989 г. Официално откриване на реконструира­ната и специално оборудвана за целите на театъра сграда на адрес: „Цар Освободител“ №24.

1997 г.

Държавен куклен театър Сливен приема статут на Открита сцена.

2000 г.

Награда за сценография и кукли на Емелияна Тотева за постановката „Хамлет“ на Международен куклен фестивал „Театър в куфар“, гр. Ломжа, Полша

2002 г.

Спектакълът „Коминкови приказки“ (Копродукция на ДКТ — Сливен и Столичен куклен театър) получава награда за Сценография и кукли за Нели Савова и Недко Жечев на МФКТ „Двама са малко, трима са много“, Пловдив

Спектакълът „Снежанка“ е носител на три награди от Международния куклен фестивал „Театър в куфар“ 2002 в Ломжа, Полша:

– Първа награда за цялостно представление,

– Награда на публиката,

– Награда на фондация „Стефан Батори“

2005 г.

На МТФ „Вълшебната завеса“, Търговище постанов­ката „Мистерия с яйца“ получава Награда за най-до­бра женска роля, поделена между трите актриси Биляна Матуски, Калина Маринова, Мария Райчева

На НКФ „Михаил Лъкатник“ Ямбол постановката „Мистерия с яйца“ получава Награда за „Експресивни, сценично изразителни кукли“ на Вера Бенковска, Спе­циална Великденска награда, Награда на публиката

На МТФ „Златния делфин“, Варна постановката „Коп­че за сън“ Получава Награда за оригинална музика на Владимир Джамбазов,

Награда на детското жури „Цар на превъплъщение­то“ за най-добра мъжка роля на Румен Гаванозов

2006 г.

Участие във фестивалите

МТФ „Вълшебната завеса“, Търговище — „Джуджето“,

МТЛ „Ян Бибиян“, Силистра — „Мечо Непослушко“,

I-ви Балкански пазар за представяне на изкуства в Солун — Гърция — „Магьосницата време“,

МФК „Двама са малко — трима са много“, Пловдив — „Мистерия с яйца“,

МФК „Панаир на куклите, София — „Копче за сън“,

МКФ „Интерлялька“ гр. Ужгород, Украйна — „Мисте­рия с яйца“.

Държавен куклен театър отбелязва своя 35 годи­шен юбилей

2007 г.

Участия във фестивалите

VI МКТФ „Дзиндзифило“ в гр. Поградец, Албания — „Копче за сън“

МКТФ в гр. Намюр, Белгия — „Часовник с кукувичка“

МФК „Двама са малко — трима са много“, Пловдив — „Часовник с кукувичка“

МФ „Пиеро“, Стара Загора — „Жуау в света на невъз­можното“

2008 г.

Участия във фестивалите

НКТФ „Слънчоглед“, Благоевград — „Котаракът в чизми“ — III награда на Детското жури

Театрални празници, Хасково — „Котаракът в чизми“ и „Най-хубавото на света“

ХIV МТФ „Златния делфин“ — Варна — „Приказка в ръ­чичка“

2009 г.

Провежда се първото издание на Международен куклено-театрален фестивал „Магията на вятъра“, Сливен

Спектакълът „Приказка в ръчичка“ е носител на На­градата за оригинална музика на Кристиян Бояджи­ев и Награда за мъжка роля, присъдена на Алексан­дър Караманов на НКФ „Михаил Лъкатник“, Ямбол

Награда за мъжка роля, присъдена на Александър Ка­раманов за „Приказка в ръчичка“ на Международния фестивал на куклените театри „ЛУТФЕСТ“ 2009, Из­точно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херце­говина

Награда за сценография на Майя Петрова за поста­новката „Прасенцето“ на МКТФ „Двама са малко, трима са много“, Пловдив и Трета награда за спек­такъл на холандското жури за „Прасенцето“

2010 г.

Спектакълът „Рапунцел“ е носител на:

– наградата за „Най-добър детски спектакъл“ на Шестия зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“ 2010, Пловдив

– награда за „Най-куклено представление“ на МФКТ „ЛУТФЕСТ“ 2010, Източно Сараево, Република Сръб­ска, Босна и Херцеговина

– награда „Най-добър детски спектакъл“ от МФКТ „ЛУТФЕСТ“ 2010, Източно Сараево, Република Сръб­ска, Босна и Херцеговина

– награда „Най-добра сценография и дизайн на кукли“ от МФКТ „Интерлялка“ 2010, Ужгород, Украйна

2011 г.

Постановката „Принцесата и граховото зърно“ по­лучава Награда за най-добър куклен спектакъл на Седми зимен фестивал на изкуствата „Сцена, па­литра, слово“, Пловдив и Награда за сценография, костюми и кукли за Свила Величкова на 17-ти НКФ „Михаил Лъкатник“, Ямбол

2012 г.

Участия в национални форуми

– ХIII Международен фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“, Търговище — „Любовта към трите портокала“

– V Куклено — театрален фестивал „Слънчоглед“, Бла­гоевград — „Ех, любофф“

– ХХ Международен театрален фестивал „Варнен­ско лято“, Варна — съпътстваща програма — „Лю­бовта към трите портокала“

Номинации и награди

– Награда за цялостен спектакъл за постановката „Любовта към трите портокала“, ХIII МФСД „Въл­шебната завеса“, Търговище

– Награди за най-добро актьорско изпълнение на Ефи­мия Павлова и Мария Райчева и Награда за най-ес­тетическо и техническо решение на сценографа Свила Величкова за спектакъла „Любовта към три­те портокала“ от ХIII МФПКТД „ЛУТ ФЕСТ“, Източно Сараево, Босна и Херцеговина

Международни участия

– ХIII МФПКТД „ЛУТ ФЕСТ“ — 2012, Източно Сараево, Босна и Херцеговина — „Любовта към трите пор­токала“

– Европейски културен проект ORALITIES (ОРАЛИТЕ), гр. Мертола, Португалия — „Магьосницата Време“ и творческа работилница

– Европейски културен проект ORALITIES (ОРАЛИТЕ), гр. Евора, Португалия — „Любовта към трите пор­токала“

– Летен театрален фестивал — 2012, Сибиу, Румъ­ния — „Любовта към трите портокала“

– Втори Световен куклен карнавал — 2012, Алмата, Казахстан — „Любовта към трите портокала“

– Х Международен театрален форум „Золотой Ви­тязь“ — 2012, Москва, Русия — „Любовта към трите портокала“

– Европейски културен проект ORALITIES (ОРАЛИ­ТЕ), гр. Равена, Италия — „Любовта към трите пор­токала“

2013 г.

Участия в национални форуми

– IХ Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, пали­тра, слово“ — Пловдив — „Копче за сън“

– НКФ „Михаил Лъкатник“ — Ямбол 2013 — „Джуджето Дългоноско“

– НФ „Слънчоглед“— Благоевград 2013 — „Копче за сън“

Номинации и награди

– Номинация за Национална награда ИКАР 2013 в ка­тегория „Индивидуални награди за постижения в областта на кукления театър“ на сценографа Сви­ла Величкова за спектакъла „Любовта към трите портокала“

– Номинация за Награда Сивина на АКТ–УНИМА на Камен Марин за ролите му в „Прасето, което иска­ше да стане принцеса“;

– Номинация за Национална награда ИКАР 2014 в категория „Индивидуални награди за постижения в областта на кукления театър“ на Ана – Мария Ла­лова за ролята й на Вещицата в „Джуджето Дълго­носко“

– Награда за актьорско майсторство на Катилей Кателиев за ролята на Дядото в спектакъла „Коп­че за сън“ от IХ Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“ — Пловдив 2013 г.

– Награда на публиката за най-добра музика за спек­такъла „Копче за сън“ на Владимир Джамбазов от Летен фестивал на изкуствата, Сибиу, Румъния

– Награда за най-оригинален декор за спектакъла „Спящата красавица“ на Коста Ортодоксов от Летен фестивал на изкуствата, Сибиу, Румъния

– Награда за режисура на Бисерка Колевска за спек­такъла „Джуджето Дългоноско“ от НКФ „Михаил Лъкатник“ — Ямбол

– Награда за кукли и костюми на Свила Величкова за спектакъла „Джуджето Дългоноско“ от НКФ „Михаил Лъкатник“ — Ямбол

– Награда за актьорско майсторство за женска роля на Ана – Мария Лалова за ролите й на вещица­та и херцогът в спектакъла „Джуджето Дълго­носко“ от НКФ „Михаил Лъкатник“ — Ямбол

– Награда за колективна анимация за спектакъла „Джуджето Дългоноско“ от ХIV МТФ „ЛУТФЕСТ“, Източно Сараево, Босна и Херцеговина;

– Награда за сценография и костюми на Свила Ве­личкова за спектакъла „Джуджето Дългоноско“ от ХIV МТФ „ЛУТФЕСТ“, Източно Сараево, Босна и Херцеговина;

– Награда за актьорско майсторство за женска роля на Ана – Мария Лалова за ролите й на вещи­цата и херцогът в спектакъла „Джуджето Дълго­носко“ от ХIV МТФ „ЛУТФЕСТ“, Източно Сараево, Босна и Херцеговина;

Международни участия

фестивали

– ХIV МТФ ЛУТФЕСТ — Източно Сараево, Босна и Херцеговина — „Джуджето Дългоноско“;

– III МФКТ „В гостях у Арлекина“ — Омск, Русия — „Любовта към трите портокала“;

– МТФ „ЗолотойТелесик“ — Лвов, Украйна — „Джудже­то Дългоноско“;

– МТФ „КУКАРТ“ — Санкт Петербург, Русия — „Любо­вта към трите портокала“;

– Летен артфест Сибиу, Румъния — „Спящата кра­савица“ и „Копче за сън“;

– Плакатът на спектакъла „Джуджето Дългоноско“ е селектиран за участие в 14 Международно бие­нале на театралния плакат, Полша

участия в международни програми и проекти :

– сътрудничество с Полски културен институт Со­фия за реализиране на пиесата на Изабела Дегурска — „Приказка за щастието“

– Трето издание на Международен Фестивал на Из­куствата „Магията на вятъра“ Сливен

2014г.

Участия в национални форуми

– Х зимен фестивал на изкуствата „Сцена, пали­тра, слово“ — Пловдив 2014 — „Дванайста нощ“;

– МТФ „Вълшебната завеса“, Търговище — „Дванай­ста нощ“;

– Общински фестивал „Тара-ра-бумбия“ — Благоев­град – „Джуджето Дългоноско“;

– ХХI МКФ „Двама са малко, трима са много“ — Пло­вдив — „Джуджето Дългоноско“;

– „Панаир на куклите“ — София — „Джуджето Дълго­носко“;

– МКФ „Златен делфин“ — Варна — „Джуджето Дълго­носко“

Номинации и награди

– ИКАР в категория „Индивидуално постижение в кукленото изкуство“ на Свила Величкова за сцено­графията на „Джуджето Дългоноско“;

– Номинация за ИКАР в категория „Индивидуално по­стижение в кукленото изкуство“ на Ана – Мария Лалова за ролите й на Вещицата и Херцога в „Джу­джето Дългоноско“;

– Номинация за Национална награда ИКАР 2014 в ка­тегория „Индивидуални награди за постижения в об­ластта на кукления театър“ на Свила Величкова за сценографско решение на „Джуджето Дългоноско“

– Награда СИВИНА за млад актьор на Стоян Дойчев за ролите му в „Дванайста нощ“;

– Награда за сценична куклена адаптация на спекта­къла „Дванайста нощ“ — Х зимен фестивал на изку­ствата „Сцена, палитра, слово“ — Пловдив;

– Награда за оригинална сценография и кукли на Сви­ла Величкова за спектакъла „Любовта към трите портокала“ — III МКТФ „Мечта о полете“ — Курган, Русия;

– Награда за творчески ансамбъл — режисура, сце­нография, актьорски екип на „Дванайста нощ“ — МТФ „Вълшебната завеса“ — Търговище;

– Награда за цялостен спектакъл — „Джуджето Дъл­гоноско“ — ХVI МКТФ „Златна искра“ — Крагуевац, Република Сръбска;

– Награда за режисура — Бисерка Колевска — „Джу­джето Дългоноско“ — ХVI МКТФ „Златна искра“ – Крагуевац, Република Сръбска;

– Награда за кукли на Свила Величкова — „Джуджето Дългоноско“ — ХVI МКТФ „Златна искра“ — Крагуе­вац, Република Сръбска;

– Награда за актьорско постижение на Евгения Ангелова за ролята на Гъската — „Джуджето Дъл­гоноско“ — ХVI МКТФ „Златна искра“ — Крагуевац, Република Сръбска;

– Награда за актьорско постижение на Ана – Мария Лалова за ролите на Вещицата и Херцога — „Джу­джето Дългоноско“ — ХVI МКТФ „Златна искра“ — Крагуевац, Република Сръбска;

– Награда на детското жури към фондация „Култу­ра, Изкуство, Деца“ — Пловдив за спектакъла „Джу­джето Дългоноско“ — МКФ „Двама са малко, трима са много“ — Пловдив;

– Специална награда за костюмография на Свила Величкова — „Джуджето Дългоноско“ — ХIII МФДТ – Баня Лука, Република Сръбска;

– Награда на Ана – Мария Лалова за ролите й на Ве­щицата и Херцога — „Джуджето Дългоноско“ — ХIII МФДТ — Баня Лука, Република Сръбска;

– Награда за сценография на Свила Величкова — „Джуджето Дългоноско“ — ХVI МКФ „Златен дел­фин“ — Варна

Международни участия

фестивали

– VIII издание на Международни дни на кукления теа­тър, Измир, Турция — „Любовта към трите порто­кала“;

– III МКТФ „Мечта о полете“ — Курган, Русия — „Любо­вта към трите портокала“;

– ХVI МКТФ „Златна искра“ — Крагуевац, Република Сръбска — „Джуджето Дългоноско“;

– МФКТ „Дзиндзифило“ — Поградец, Албания — „Невиди­мата котка“;

– ХIII МТФ Баня Лука, Република Сръбска — „Джуджето Дългоноско“;

турнета

– VIII издание на Международни дни на кукления теа­тър, Измир, Турция — „Любовта към трите порто­кала“;

– Будапеща, Унгария — по покана на Малко театро – Фондация за алтернативно изкуство и българ­ската общност и Българско училище за роден език и детска градина — „Любовта към трите портока­ла“ и творческа работилница;

2015г.

Участия в национални форуми

– НКФ „Михаил Лъкатник“ 2015 — Ямбол — „Имало едно време“

– Международен фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“, Търговище — „Омагьосан сън“

– Международен куклено-театрален фестивал за възрастни — ПИЕРО, Стара Загора —„Семейство Замза“ — съвместна продукция на ДКТ — Сливен с НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и ТР „Сфумато“

– 4-ти Международен театрален фестивал за дет­ска и младежка публика „Забранено за възрастни“ 2015, Смолян, „Джуджето Дългоноско“.

– Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“ 2015, Пловдив — „Имало едно време“.

– „Дни на куклите“ — Летен фестивал, Бургас 2015 — „Любовта към трите портокала.

Номинации и награди

– Индивидуална награда — плакет „Златна Анима“ за международен принос в развитието на кукления театър ,16-ти МФПКТД „ЛУТ ФЕСТ“ 2015, Източно Сараево, Босна и Херцеговина за Ефимия Павлова, актриса и директор на ДКТ — Сливен

– Награда на детското жури на НКФ „Михаил Лъка­тник“ — Ямбол за спектакъла „Имало едно време“

– Специално признание за драматургична разработ­ка по етно мотиви за спектакъла „Имало едно вре­ме“ на 16-ти МФПКТД „ЛУТ ФЕСТ“ Източно Сарае­во, Босна и Херцеговина

– Награда на ДКТ — Сливен за постановката „Джу­джето Дългоноско“ на 12-ти Международен фести­вал „КУКАРТ“, Санкт — Петербург, Русия

– Награда за режисура на Бисерка Колевска за поста­новката „Джуджето Дългоноско“ в ДКТ — Сливен на 12-ти Международен фестивал „КУКАРТ“, Санкт — Петербург, Русия

– Награда за сценография на Свила Величкова за постановката „Джуджето Дългоноско“ в ДКТ — Сливен на 12-ти Международен фестивал „КУКАРТ“, Санкт — Петербург, Русия

– Награда за актриса на Ана – Мария Лалова за магнетичното превъплъщение в постановката „Джуджето Дългоноско“ на ДКТ — Сливен на 12-ти Международен фестивал „КУКАРТ“, Санкт — Пе­тербург, Русия

– Награда на Свила Величкова за ярък индивидуален подход и уникални сценографски решения в спек­такъла „Омагьосан сън“ в ДКТ — Сливен на Меж­дународен фестивал на спектаклите за деца „Въл­шебната завеса“, Търговище

– Награда на Таня Иванова за хореографията на спек­такъла „Имало едно време“ на Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“, Пловдив

– Награда на Любомир Желев за ролята на сина Гре­гор в постановката „Семейство Замза“ на Меж­дународен куклено — театрален фестивал за въз­растни „ПИЕРО“, Стара Загора

Международни участия

12-ти Международен фестивал „КУКАRT“, Санкт – Петербург, Русия — „Джуджето Дългоноско“

2016 г.

– 16-ти МФПКТД „ЛУТ ФЕСТ“, Източно Сараево, Бос­на и Херцеговина — „Имало едно време“

– Куклен фестивал „Титириландия“ 2015, Мадрид, Испания — „Любовта към трите портокала“

2016г.

Участия в национални форуми

– IХ МФУКТ „Панаир на куклите“, София — „Огнивото“;

– ХII Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, пали­тра, слово“ — Пловдив — „Джуджето Дългоноско“ и „Огнивото“;

– МКТФ „Двама са малко, трима са много 2016“, Пловдив — „Огнивото“;

– ХVII-ти Международен фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“ — Търговище — „Огниво­то“;

– Фестивал „Малък сезон“ ТР СФУМАТО, София — „До­косване“;

– Фестивал „СТОТЕ ВОВОДИ“, Сливен 2016 — „Трите прасенца“.

Номинации и награди

– Номинация за наградата СИВИНА — на Ангелина Русева, за ролята на Принцесата в спектакъла „Огнивото“

– Златна статуетка „Жар птица“ за най-добра визу­ална импресия — „Огнивото“, реж. Бисерка Колев­ска на 16-то издание на Международния фестивал „НАЙ-НАЙ“ 2016, Загреб, Хърватска

– Награда за режисура на Бисерка Колевска и На­града за сценография на Свила Величкова за спек­таклите „Джуджето Дългоноско“ и „Огнивото“ на 12-ти зимен фестивал на изкуствата „Сцена, пали­тра, слово“, Пловдив

– Втора награда от холандското жури на Междуна­родния куклено-театрален фестивал „Двама са малко, трима са много“ 2016 в Пловдив за поста­новката „Огнивото“

– Награда от 17-ти Международен фестивал на дет­ските куклени театри в Източно Сараево, Босна и Херцеговина, на актрисата Ангелина Русева за най-добро куклено майсторство, за ролята на Ку­чето в спектакъла Огнивото. Награда на Евгения Ангелова за най-добро актьорско превъплъщение, за ролята на вещицата в Огнивото. Награда на Свила Величкова за най-оригинална идея за сцено­графията на представлението.

– Награда за актьорско превъплъщение на Евгения Ангелова за ролята на вещицата в „Огнивото“, от 15 Международен фестивал на детските театри, Баня Лука, Република Сръбска, Босна и Херцеговина.

– ИКАР 2016 за цялостен спектакъл — „Семейство Замза“.

– ИКАР 2016 за Петя Караджова в категория индиви­дуално постижение в кукленото изкуство за сце­нографията, куклите и костюмите на „Семейство Замза“.

– Награда за изкуство и литература Добри Чинтулов“ 2016 и звание „Почетен гражданин на град Сливен“

за Директора на ДКТ — Сливен, г-жа Ефимия Павло­ва за цялостен принос в областта на културата.

Международни участия

фестивали

— 15 Международен фестивал на детските театри, Баня Лука, Република Сръбска, Босна и Херцеговина.

— 17-ти Международен фестивал на детските кукле­ни театри в Източно Сараево, Босна и Херцеговина

— ХVI Международен „НАЙ, НАЙ“ фестивал „Жар пти­ца“, Загреб, Хърватска 2016

турнета

— Х Международни куклени дни, Измир, Турция

участия в международни програми и проекти

— Творческа лаборатория и създаването на спекта­къла ДОКОСВАНЕ — съвместен проект на ДКТ — Сливен и Малко Театро — Будапеща, Унгария.

2017 г.

Участия в национални форуми

– ХХ Юбилеен НКТФ „Михаил Лъкатник“ Ямбол със спектакъла „Огнивото“;

– ХVIII МФСД „Вълшебната завеса“ — Търговище със спектакъла „За принцесата, която...“;

– ХVII МКФ „Златният делфин“ Варна със спектакъла „Огнивото“

– Фестивал „Стоте войводи “, Сливен със спектакъла „Телефон 112“;

– ХIII Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, пали­тра, слово“ Пловдив със спектаклите „За принце­сата, която...“ и „Академия Магика“;

Номинации и награди

– Номинация за награда „СИВИНА за Цветелина Ни­колова за ролята на Катеричката в „Хей, Яцичек“

– Награда за развитие на националните традиции за спектакъла „Имало едно време“, реж. Бианка Бен­ковска ХIII МКФ „КУКАРТ“ — Санкт Петербург, Русия,

– Награда за костюми и кукли на Анна Пулиева за спектакъла „За принцесата, която…“ от Дора Ру­скова ХIII Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“ — Пловдив,

– Награда за цялостен камерен спектакъл на спек­такъла „Академия „Магика“ от Теодора Попова — Лазарова ХIII Зимен фестивал на изкуствата „Сце­на, палитра, слово“ Пловдив

– Награда за кукли и костюми на Свила Величкова за спектакъла „Огнивото“ ХХ Юбилеен НКТФ „Михаил Лъкатник“ Ямбол

– Награда за женска роля на Ангелина Русева за спек­такъла „Огнивото“, реж. Бисерка Колевска ХХ Юби­леен НКТФ „Михаил Лъкатник“ Ямбол

– Награда за търсене на нови форми на общуване с различна публика от най-малките до тийнейджъри за спектакъла „За принцесата, която…“, от Дора Рускова ХVIII МФСД „Вълшебната завеса“ Търго­вище

– Награда за актьорски ансамбъл за спектакъла „За принцесата, която…“ ХVIII МФСД „Вълшебната за­веса“ Търговище

Международни участия

фестивали

– ХIII МКФ „КУКАРТ“ — Санкт Петербург, Русия със спектакъла „Имало едно време“;

турнета

– участие на спектакъла „Докосване“ в Майски дни на културата, Будапеща, Унгария

участия в международни програми и проекти

– Творческа лаборатория продължение от 2016 г. и създаване на спектакъла „В началото“ — съвместен проект на ДКТ — Сливен и Малко Театро — Будапе­ща, Унгария.

2018 г.

Участия в национални форуми

– XIV Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, пали­тра, слово“, Пловдив с постановките „Драконът“ и „Телефон 112“

– XIX Международен фестивал на спектакли за деца “Вълшебната завеса“, Търговище с постановката „Драконът“

– Фестивал за куклен театър „Шарено петле“, Пле­вен с постановката „Малки истории за любовта“

– Малък сезон, театрална работилница СФУМАТО с постановката „Драконът“

– X Международен фестивал за уличен и куклен те­атър „Панаир на куклите“, София с постановката „Драконът“

– VII Международен театрален фестивал за детска и младежка публика „Забранено на възрастни“, Смо­лян с постановката „Малки истории за любовта“

Номинации и награди

– Номинация за Национална награда СИВИНА за

– Георги Янев за ролите на Набръчкания човек и Кал­кана в спектакъла „Пук“ по Валери Петров

– Мария Джойкеваза ролята на Елза в спектакъла „Драконът“ по Евгений Шварц; за ролята на Лили, с асистенти Никол Николова и Стела Стоянова, в спектакъла „Пук“ от Валери Петров

– Номинация за Национална награда ИКАР 2018 на Де­лян Кьосев за ролята на Кмета в спектакъла „Дра­конът“ по Евгений Шварц, реж. Бисерка Колевска

– Отличие от Министерство на културата за по­стигнати високи резултати в областта на теа­тралния мениджмънт и творческа дейност

– Награда за най-добро детско представление и На­града за сценография и костюми за постановката „Драконът“ и Награда за режисура на образовате­лен спектакъл на Ефимия Павлова със спектакъла „Телефон 112“ на XIV Зимен фестивал на изкуства­та „Сцена, палитра, слово“, Пловдив

– Специална награда за сценография и кукли на Сви­ла Величкова за постановката „Драконът“ на XIX Международен фестивал на спектакли за деца „ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА“, Търговище

– Награда за колективна анимация и актьорска игра в постановката „За принцесата, която…“ на XIX Международен куклено — театрален фестивал „ЛУТ ФЕСТ“, Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

– Награда за актьорски ансамбъл в постановката „Драконът“ на XVII Международен фестивал на детските театри, Баня Лука, Република Сръбска

Международни участия

фестивали

– XIX Международен фестивал на спектакли за деца „ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА“, Търговище — „Драконът“

– XIX Международен куклено — театрален фестивал „ЛУТ ФЕСТ“, Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина, — „За принцесата, която…“

– X Международен фестивал за уличен и куклен теа­тър „Панаир на куклите“, София — „Драконът“

– XVII Международен фестивал на детските теа­три, Баня Лука, Република Сръбска, — „Драконът“

– IV Международен куклен фестивал, Анкара, Турция, — „Драконът“ и „Малки истории за любовта“

– V Международен фестивал на изкуствата „Магия­та на вятъра“, Сливен — „Драконът“, „Пук“, „Малки истории за любовта“

– VII Фестивал „Забранено за възрастни“, Плевен — „Малки истории за любовта“

турнета

Участие на Държавен куклен театър Сливен в на­ционалното турне ONE LOVE TOUR 2018, органи­зирано от продуцентите на „Междинна станция“ Андрей Арнаудов и Иван Христов. Театърът пред­стави пред зрителите от различни градове на страната с успех спектакъла „Телефон 112“.

2019 г.

Участия в национални форуми

– Фестивал „Вино и слово“ Русе с постановката „Цъфнали очи“

– Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“, Пловдив с постановките „Малкото джудже“ и „Приказка за късмета“

– XXI НКТФ „Михаил Лъкатник“ Ямбол с постановки­те „Бяла приказка“ и „Цъфнали очи“

– XX МТФ „Вълшебната завеса“ Търговище с поста­новката „Малкото джудже“

– IX Международен фестивал на камерните театри, организиран от NETA, Враца с постановката „Ко­медиантката“

– Фестивал „Сцена на кръстопът“ Пловдив с поста­новката „Цъфнали очи“

– Международен куклен фестивал за възрастни „Пи­еро“ Стара Загора, с постановките „Цъфнали очи“ и „Комедиантката“

Номинации и награди

– Награда за ролята на джуджето Якоб Рубенщайн в постановката „Малкото джудже“ на Силвана Пе­трова на Зимния фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“, Пловдив

– Награда на Ефимия Павлова за режисура на спек­такъла „Приказка за късмета“ Зимния фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“, Пловдив

– Награда за неочакваните визуални решения и ак­тьорската жар на изпълнителите дебютанти в постановката „Малкото джудже“ на Междунаро­ден фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“ Търговище

– Награда СИВИНА на режисьорската колегия към АКТ УНИМА — БЪЛГАРИЯ за Силвана Петрова за ро­лята на джуджето Якоб Рубенщайн в спектакъла „Малкото джудже“

– Награда Наградата за общо визуално внушение за сценографията на Евгения Лачева,

– Наградата за оригинална музика на Михаил Шиш­ков син, Наградата на Пресцентъра за най-добро представление на „Бяла приказка“ на НКТФ „Михаил Лъкатник“, Ямбол

– Награда за режисура на Невена Митева за поста­новката „Комедиантката“ на ХХI Международен монодрама фестивал Битоля, Република Северна Македония

– Награда за най-добър моноспектакъл на „Комеди­антката“ на IX Международен фестивал на камер­ните театри, организиран от NETA, Враца

– Награда за най-добър моноспектакъл на „Комеди­антката“ на — IX Международен фестивал на ка­мерни и моноспектакли „LUDI“, Орел, Русия

– „Комедиантката“ — лауреат на XI Международен фестивал — лаборатория за камерни театри и спектакли на малките форми — „Молдфест“, гр. Ки­шинев, Република Молдова

Международни участия

– Участие в културната програма на Българския културен институт в Братислава, Словакия и Гражданското сдружение на приятелите на Бъл­гарското училище „Христо Ботев“, Братислава със спектакъла „Любовта към трите портокала“

– Участие на ДКТ Сливен в Коледните празници на Българската културна асоциация — Брюксел, Бел­гия със спектакъла „Откраднатите ботуши на Дядо Коледа“

– ХХI Международен монодрама фестивал Битоля, Република Северна Македония — „Комедиантката“

– IX Международен фестивал на камерни и моноспек­такли „LUDI“, Орел, Русия — „Комедиантката“

– XI Международен театрален фестивал — лабора­тория за камерни театри и спектакли на малките форми „МОЛДФЕСТ“ — Кишинев, Република Молдова „Комедиантката“

2020 г.

Участия в национални форуми

– Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра и слово“ 2020, Пловдив със спектаклите „Кучето, което не знаеше да лае“ и „Спящата красавица“

– Участие на ДКТ Сливен с представлението „Ку­чето, което не знаеше да лае“ в „Месец на Джа­ни Родари“ 2020 — организиран от Куклен театър Пловдив

Номинации и награди:

— Награда за режисура на Злати Златев за „Кучето, което не знаеше да лае“ и „Спящата красавица“ от Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра, слово“ Пловдив 2020 г.

2021 г.

Участия в национални форуми

— „Фестивал на розата“ Казанлък

— Куклен фестивал „Шарено петле“ — Плевен с пред­ставлението „Кралят Елен“

— 11 МФУКТ „Панаир на куклите“ — София с предста­влението „Кралят Елен“

Международни участия

— Участие с представлението „Комедиантката“ в Международен театрален онлайн фестивал „Театр. Територия единения“, гр. Владимир, Русия.

— 22 МФПКД „LUT FEST“ — Източно Сараево, Босна и Херцеговина със спектаклите „Кралят Елен“ и „Славеят“

— Участието на ДКТ Сливен в рамките на 22 МФП­КД „LUT FEST“ — Източно Сараево, Босна и Херце­говина се осъществи с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, сесия II на програма „Мобилност“

— Участие в Коледните празници на Българска кул­турна асоциация, Брюксел, Белгия със спектакъла „По:-Грозното пате“

Номинации и награди

— Номинация за награда „Икар“ 2021 г. на Любомир Же­лев в категория „Постижения в кукленото изкуство“ за ролите му в представлението „Кралят Елен“

— Четири отличия от участието на ДКТ Сливен във 22 МФПКД „LUT FEST“ — Източно Сараево, Босна и Херцеговина със спектаклите „Кралят Елен“ и „Славеят“:

— Награда за Елена Цонкова за най-добро естети­ческо и техническо решение на куклите, визуална естетика, висок професионализъм и специални постижения в изследването на нови визуални еле­менти в спектакъла „Славеят“

— Награда за изкусна актьорска игра на Любомир Желев и Георги Янев в „Кралят Елен“

— Награда за най-добра сценография и костюми на Свила Величкова и Елена Цонкова за „Кралят Елен“

— Награда за най-куклена пиеса — „Каменна ръка — Хенрик Юрковски“ е присъдена от журито на пие­сата „Кралят Елен“, защото смята, че притежава абсолютна завършеност във формата, костюми­те, декорите, маските и актьорската игра.

2022

Участия в национални форуми

— Участие на МФСД „Вълшебната завеса” 2022 г. Тър­говище с представлението „Славеят“.

— Участие на НКТФ „Михаил Лъкатник“ Ямбол, 2022 г. представлението „Славеят“.

— Участие на ДКТ Сливен във „Фестивал на розата“ 2022 г. Казанлък

— Участие на IX МКФ „Дни на куклите“ Бургас 2022г. със спектакъла „По:-Грозното пате“

— Участие 12-ти МФУКТ „Панаир на куклите“ София, със спектакъла „Свинарят“ — спектакълът е реа­лизиран с финансовата подкрепа на Общински съ­вет Сливен

— Участие на Фестивал на „Стоте войводи“ Сливен, 2022 г. със спектакъла „Принцесата и граховото зърно“

Международни участия

— Участие на 23 МФПКД „LUT FEST“ — Източно Сарае­во, Босна и Херцеговина със спектакъла „Свинарят“

Участието в XXIII Международен фестивал на про­фесионалните куклени театри за деца „ LUT FEST”, Източно Сараево, Босна и Херцеговина със спекта­къла „СВИНАРЯТ“ се реализира с финансовата под­крепа на Общински съвет Сливен.

Номинации и награди

— Награда за Любомир Желев за мъжка роля за роли­те му в „Славеят“ на МФСД „Вълшебната завеса” 2022 г. гр. Търговище

— Награда за мъжка роля за Любомир Желев в пред­ставлението „Славеят“ от НКТФ „Михаил Лъка­тник“ гр. Ямбол, 2022 г.

— Награда за сценография Елена Цонкова в предста­влението „Славеят“ от НКТФ „Михаил Лъкатник“ гр. Ямбол, 2022 г.