Свободни позиции

КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН
ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА
ДЛЪЖНОСТ ТЕАТЪР - МАЙСТОР

 1. Описание на длъжността:
  Организира цялостната дейност свързана с подготовката на материалната
  част на спектаклите
  /строеж, разваляне, товарене, разтоварване / за провеждане на репетиции
  и представления, съгласно програмата на театъра в града и турне.
  Осигурява условия за правилно, безопасно и точно монтиране на декора;
  Отговаря за изправността и правилното съхранение на декора,
  практикаблите, инструментариума, сценичните съоръжения, сценично
  имущество, реквизит и др.
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  2.1. завършено средно образование; / ПГ по механотехника, ПГ по
  електротехника, дърводелство, металообработка ;/
  2.2. мотивация, предприемчивост, отговорност, работоспособност,
  мобилност, комуникативност, работа в екип;
  2.3. трудовият стаж по специалността на подобна позиция е предимство;
  2.4. Правоспособност за управление на автомобил категория „В“;
 3. Необходими документи за кандидатстване:
  3.1. Автобиография - европейски формат /СV/;
  3.2. Документи удостоверяващи образование и квалификации;
  3.3. Документи удостоверяващи придобит трудов стаж.
 4. Трудовото възнаграждение се определя съгл. ВПРЗ, компетенциите и
  квалификациите на кандидата. Основна заплата 850,00 лв.
 5. Ненормиран работен ден, съобразен с програмата на театъра.
  Кандидатите могат да подават документи в счетоводството на театъра на
  адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 24, втори етаж или на e-mail:
  kuklenteater@mail.bg в срок до 29.09.2022 г.;
  За повече информация: +359 884 249 170;