Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

ФОЛКЛОРНА МАГИЯ ОТ ПИРИН / НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

17.00 ч.

в зала „Сливен“

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
ФОЛКЛОРНА МАГИЯ ОТ ПИРИН

Това е спектакъл, който преди всичко изненадва. Човек не може да остане равнодушен, когато на сцената блика темперамент и фантазия, които го вълнуват. В представлението няма текст. Актьорите умело създават незабравими герои, използвайки автентични предмети от бъл-
гарския бит на принципа на импровизация пред погледа на зрителя. Всичко това превръща "Фолклорна магия от Пирин" в изключително комуникативен спектакъл. Жанрът „фолклорна приказка” предразполага към развихряне на човешката фантазия до краен предел, за да се пренесе зрителя в един неочакван свят. На пръв поглед всичко изглежда като на шега, но в действителност фолклорните елементи така се съчетават на сцената, че се получава един синкретичен спектакъл, бликащ от хумор, но в същото време
изпълнен със сериозно внушение. Една фолклорна магия оживява пред очите на публиката. Адресът на представлението e както за деца, така и за възрастни. Това е, защото всеки човек обича своите корени, вълнува се от своята история и се стреми да опази традициите на народа си. Такова е и посланието на
постановъчния екип към всички зрители


17.00

at “Sliven” hall

NTAFA "Krastyo Sarafov"
FOLKLORE MAGIC FROM PIRIN

It is a spectacle that surprises above all. A person cannot remain indifferent when temperament and fantasy burst forth on the stage, which excites him.
There is no text in the performance. The actors skillfully create unforgettable characters, using authentic objects from the Bulgarian way of life on the principle of improvisation in front of the viewer. All this turns "Folklore magic from Pirin" into an extremely communicative performance. The genre of "folk tale" predisposes the wildness of human fantasy to the limit in order to transport the viewer to an unexpected world. At first glance, everything looks like a joke, but in reality, folklore elements are so combined on stage that a syncretic spectacle is obtained, bursting with humour, but at the same time filled with serious implication. A folk magic comes to life before the eyes of the audience. The address of the performance is for both children and adults. This is because every person loves his roots, is excited about his history and strives to preserve the traditions of his people.
This is also the message of the staging team to all viewers


 

Програма

Дата:
13 октомври, 2023
Час:
17:00 до 18:00
Категория за Събитие:
Място: