Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

РОМЕО И ЖУЛИЕТА /Компани 13, Берген, Норвегия/

Автор:
Уилям Шекспир / концепция: Йорун Лулау и Стейнар Торсен/
Адаптация:
Йорун Лулау, Стейнар Торсен, Ласе Акерлунд
Режисьор:
Ласе Окерлунд / продуцент Хьордис Стейнсвик, Сив Мил

15:00 ч. 

Във фоайето на ДКТ Сливен

Компани 13, Берген, Норвегия

РОМЕО И ЖУЛИЕТА

 

концепция: Йорун Лулау и Стейнар Торсен 

адаптация Йорун Лулау, Стейнар Торсен, Ласе Акерлунд 

режисьор Ласе Окерлунд 

участват Йорун Лулау и Стейнар Торсен 

продуцент Hjørdis Steinsvik, SyvMi

Ромео и Жулиета е представление, което ангажира публиката с прости интерактивни инструменти! Ромео и Жулиета на Уилям Шекспир e най-известната пиеса в историята и най-силната любовна история, която познаваме. Мнозина гледат на Ромео и Жулиета, като на чисто любовна история, но в нея става въпрос за много повече - като последствия от конфликт и омраза. Тази версия на историята е създадена с мисълта за младите хора на възраст 13-19 години, които всъщност са на възрастта на Ромео и Жулиета. Въпреки това, шоуто ангажира публика от всички възрасти. Целта на проекта е темите в спектакъла да доведат до по-нататъшна дискусия, размисъл и познание по тези морално-философски въпроси. Искаме да покажем поетиката на Шекспир и неговото магическо използване на думите, магическото взаимодействие между трагедия и комедия и да посочим, че неговите драми са с качество, което е вечно. Неговите общи описания на човешките взаимоотношения са модерни и актуални и до днес. 

Пиесите на Шекспир имат философски, исторически и политически референтни рамки, с които съвременните хора могат да се идентифицират.Това е очевидно в Ромео и Жулиета, и е почти задължително младите хора да познават произведението. Актьорите използват много прости методи и няколко реквизити, с които съживяват историята на семействата Капулети и Монтегю. По пътя те ангажират публиката по прост и елегантен начин и тя става участник във вечната история на Ромео и Жулиета.

Награди:
Спектакълът е отличен с наградата Bergen Fringe Award 2018 – «Fringe Spirit Award» и «Nordic Fringe Network Award» по време на фестивала Fringe в Рейкявик през 2019 г. Той също така печели наградата на публиката в Каунас
„Потопете се в театъра“ 2019.


15:00

At the foyer of State puppet theatre Sliven

Kompani 13, Bergen, Norway

ROMEO & JULY

 

concept Jorunn Lullau and Steinar Thorsen script development Jorunn Lullau, Steinar Thorsen, Lasse Åkerlund 

director Lasse Åkerlund 

cast Jorunn Lullau and Steinar Thorsen p

producer Hjørdis Steinsvik, SyvMil ​

Romeo and Juliet is a performance that engages the audience with simple interactive tools! Romeo and Juliet are the most famous play in history and the strongest love story we know. Many view Romeo and Juliet as purely a love store, but it is about so much more, like consequences of conflict and hate. This version of the story is created with young people aged 13-19 in mind, who are in fact as old as Romeo and Juliet were. However, this show engages audiences of all ages. The aim of the project is that the topics in the performance can lead to further discussion, reflection and knowledge about these moral-philosophical questions. We want to show Shakespeare's poetics and his magic use of words, the magical interplay between tragedy and comedy and point out that his dramas are of a quality that are timeless. His general descriptions of human relationships are modern and relevant to this day.

When Shakespeare's plays also have philosophical, historical and political frames of reference that people of today can identify with, which is so evident in Romeo and Juliet - it should be almost a duty, that it should be shown also to young people. 

The actors use very simple methods and a few props to bring the story of Capulet and the Montague families to life. Along the way, they engage the audience in simple and elegant ways, so that they become participants in the story.

Produced In collaboration with the Bergen International Festival FIB

Supported by: Bergen Municipality, Spenn.no, Fund for Sound and Vision

Awards:
The performance won the Bergen Fringe Award 2018 – «Fringe Spirit Award» and «Nordic Fringe Network Award» during the Reykjavik Fringe festival in 2019. It also won the audience prize in Kaunas” Dive into the theatre” 2019.


 

Програма

Дата:
10 октомври, 2023
Час:
15:00 до 16:00
Категории за Събитие:
,
Място:
Фоайето на ДКТ Сливен