Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

ПЕШЕХОДНА ЗОНА / СНЦ „Двама са малко – трима са много“ , Пловдив

16:00 ч. 

На открито / Ларго пред Община Сливен

 

СНЦ „Двама са малко – трима са много“ 

ПЕШЕХОДНА ЗОНА

 

Спектакъл за открити градски пространства

 

aвтори Евелина Кьосовска и Веселин Бойдев

драматизация, режисура и музикално

оформление Евелина Кьосовска и Веселин Бойдев

сценография и кукли Крум Крумов

 

изпълнители Наталия Василева, Елин Стоянова, Велизар

Евтимов, Венцеслав Димитров, Стайко Стайков

 

„Пешеходна зона“ – спектакъл за открити градски пространства

„Едно семейство излиза на разходка. Най-обикновена разходка на най-необикновено семейство. Майката, бащата и двете им деца са гигантски кукли, които обикалят пешеходната зона на града! Техните комични взаимоотношения разкриват като под лупа забавни аспекти от връзката между различните поколения, отношенията родител-дете, както и много други, иначе трудно забележими особености на съвременното общество. Забавен, интерактивен спектакъл, който припомня колко е важно да бъдем

ЗАЕДНО – в семейството и в общността


16:00

Outdoors / Largo in front of Sliven Municipality

 

"Two are few - three are many"

PEDESTRIAN ZONE

 

A performance for open urban spaces

 

authors Evelina Kyosovska and Veselin Boydev

dramatisation, direction and musical

layout Evelina Kyosovska and Veselin Boydev

scenography and puppets Krum Krumov

 

performers Natalia Vasileva, Elin Stoyanova, Velizar Evtimov, Venceslav Dimitrov, Staiko Staikov

 

"Pedestrian zone" - a performance for open urban spaces

The performance takes place in the pedestrian zone of the city.

"A family goes for a walk. A most ordinary walk of a most extraordinary family. The mother, father and their two children are giant puppets that roam the pedestrian zone of the city! Their comical relationships reveal, under a magnifying glass, funny aspects of the relationship between different generations, parent-child relationships, as well as many other, otherwise hard to notice features of modern society. A fun, interactive performance that reminds us how important it is to be

TOGETHER – in the family and in the community.”


 

Програма

Дата:
10 октомври, 2023
Час:
16:00 до 17:30
Категория за Събитие:
Място:
Ларго Сливен