Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

НЕПОЗНАТАТА ЗВЕЗДА КУРТ ВАЙЛ / МАЛКО ТЕАТРО, БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ

20.00 ч.

в зала „Сливен“

 

Малко театро, Будапеща, Унгария

НЕПОЗНАТАТА ЗВЕЗДА КУРТ ВАЙЛ

Музикално представление

 

Габриела Хаджикостова – вокал, проза

Атила Иимон – цигулка, пиано

Габор Вайс – саксофон, флейта

Марцел Дяни – контрабас

Името на Курт Вайл е почти непознато в България, въпреки че е един от най-значимите театрални композитори на миналия век. Песните му са изпълнявани от  Луис Армстронг, Ник Кейв, Стинг, Роби Уилямс, Доорс, Том Уейтс, Морис Шевалие, Ела Фицджералд, Лу Рийд, Франк Синатра, Джесика Ланг, Джули Андрюс, Лоте Леня, Тереза Стратас, Гизела Май, Уте Лемпер, Нина Хаген и можем да изброяваме още дълго. Вайл пише опера, балет, театрална музика и създава истински шлагери. Живее в Германия, Франция и Съединените американски щати. Бурите на историята превръщат живота му в приключение. В спектакъла са вплетени няколко реални или въображаеми сцени от него, подправени с известна ирония, с усмивка, но не и с неуважение. Бертолт Брехт е добре застъпен в театралния афиш, но като се изключи „Опера за три гроша“ пиесите с музиката на Курт Вайл остават извън репертоара на театрите в България. Песните му не получават известност. По наша молба българските поетеси Надежда Захариева, Радостина Ангелова и Светла Кьосева преведоха текстовете, за да прозвучат на български световноизвестните шлагери – „Wie lange noch“, „Speak low“, „Youkali tango“, „September song“, „Surabaya Johnny“, Nannas Lied“, „Lost in the stars“.

 


20.00

at “Sliven” hall

 

Gabriela Hadzhikostova – vocal, prose

Attila Iemon - violin, piano

Gabor Weiss – saxophone, flute

Marcel Diani – double bass

Kurt Weill's name is almost unknown in Bulgaria, although he is one of the most significant theater composers of the last century. His songs have been performed by Louis Armstrong, Nick Cave, Sting, Robbie Williams, The Doors, Tom Waits, Maurice Chevalier, Ella Fitzgerald, Lou Reed, Frank Sinatra, Jessica Lange, Julie Andrews, Lotte Lenya, Teresa Stratas, Gisela May, Ute Lemper , Nina Hagen and we could go on and on. Weil wrote opera, ballet, theater music and created real hits. He lives in Germany, France and the United States of America. The storms of history turn his life into an adventure. Several real or imagined scenes from him are woven into the performance, seasoned with a certain irony, with a smile, but not with disrespect. Bertolt Brecht is well represented in the theater bill, but with the exception of the "Opera for three pennies", the plays with the music of Kurt Weill remain outside the repertoire of the theaters in Bulgaria. His songs do not gain popularity. At our request, the Bulgarian poets Nadezhda Zaharieva, Radostina Angelova and Svetla Kyoseva translated the texts to sound in Bulgarian the world-famous hits - "Wie lange noch", "Speak low", "Youkali tango", "September song", "Surabaya Johnny", Nannas Lied', 'Lost in the stars'.

Програма

Дата:
11 октомври, 2023
Час:
20:00 до 21:30
Категория за Събитие:
Място:
зала „Сливен“