Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

ГОН МАЛКАТА ЛИСИЦА /АРТ ЛЕНД/

11:00 ч.

Ларго пред Община Сливен

АРТ ЛЕНД 

ГОН, МАЛКАТА ЛИСИЦА

Куклено представление по Ниими Нанкичи /японска приказка/ 

 

драматизация, сценография и режисура Мария Банова

превод Яна Дончева

музика на живо, създадена от публиката

моноспектакъл с участието на Юлия Коларова

Няколко думи за автора на приказката, Ниими Нанкичи 新 美 南吉/ 1913-1943/
написва приказката през 1930 година, като за осново използва японска народна
приказка. Тогава Нанкичи е на 17 години. В Япония неговото творчество се съпоставя

с творчеството на Андерсен. Творбите му попадат в учебниците по литература в Япония.

Приказката ще бъде представена чрез една друга културна ценост на Япония, а
имено уличен театър „камишибай” или „ театър в картини” , особено популярна по
време на депресията от 30 години и следвоенния период в Япония до появата на телевизията през 20 век. Камишибай води началото си от японските будистки храмове където е имало свитъци с картини, които са били в помощ на монасите за
разказване на истории. Камишибай в днешно време е част от стратегията за
насърчаване на световен мир, свят в хармония и без оръжие.

Фабулата на „Гон, малката лисица” е определена като „трогателна приказка в която резонира съпреживяване на самотния човек”, приказката носи послание за невидимото добро което си има лице. Приказката е определена като „ценно четива за младите хора”, също така тя носи информация за японската култура и обичаи.
Срещата на българските деца с други култури е важна част от тяхото развитие и
мирогледа им в бъдеще.
Кукленото изкуство е тих пътеводител, и учител в опознаването на света, и човешките
цености, силно вярвам , че всяка малка крачка в тази посока е бъдеща голяма крачка за обществото.


11.00

Largo in front of the Municipality
Art land
GON, THE LITTLE FOX
Puppet performance

Puppet performance
based on Niimi Nankichi /japanese fairy tale/

Dramatisation, scenography and direction: Maria Banova
Translated by: Yana Doncheva
Live music created by the audience
Mono performance
by Yulia Kolarova

A few words about the author of the tale, Niimi
Nankichi 新 美 南吉/ 1913 – 1943/ wrote the tale in 1930, using a Japanese folk tale as a basis a fairy tale. Then Nankichi was 17 years old. In Japan, his work is compared to that of Andersen. His works are included in literature
textbooks in Japan. The tale will be presented through another cultural value of Japan, a Namely, street theater "kamishibai" or "theater
in pictures", especially popular during the depression of 30 years and the post-war period in Japan until the advent of television in the 20th
century. Kamishibai traces its origins to Japanese Buddhist temples where there were scrolls with pictures that helped monks tell stories.
Kamishibai nowadays is part of the strategy to promote world peace, a world in harmony and without weapons. The plot of "Gon the Little Fox" has been defined
as "a touching tale in which the empathy of the lonely man resonates", the tale carries a message of the invisible good that has a face. The tale is defined as "valuable reading for young people" and also provides information about
Japanese culture and customs. The meeting
of Bulgarian children with other cultures is an
important part of their development and their
worldview in the future.

Програма

Дата:
11 октомври, 2023
Час:
11:00 до 12:00
Категория за Събитие:
Място:
Ларго пред Община Сливен