Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

АЛИСА В ОГЛЕДАЛНИЯ СВЯТ / ДКТ ВАРНА

19.00 ч.

в салона на ДКТ Сливен

АЛИСА В ОГЛЕДАЛНИЯ СВЯТ
мюзикъл по романа на Луис Карол

Текст и стихове: Крис Блекууд
Музика: Пиърс Чатър Робинсън
Продукция по лиценз на International Theatre and Music Limited
Превод: Кънчо Кожухаров
превод стихове: Цветомира Цонева
Режисьор: Бисерка Колевска
Сценограф: Свила Величкова
Хореограф: Таня Соколова
Музикален педагог: Иван Кръстев 4 Rooms Recording Studio
Видеомапинг: Тодор Тодоров
Участват: Балена Ланджева, Боян Стоянов,
Валентин Митев – син, Вера Стойкова,
Галин Гинев, Даниел Добрев, Диана Цолевска,
Евгения Василева, Красимир Добрев,
Мария Томова, Теодор Христов,
Стоян Стоянов

Във фантастичният свят на Луис Карол безсмислицата изглежда също толкова
смислена, колкото думите в цял речник. И кой изобщо може да каже, кое е
безсмислица? Ако последваме Алиса в нейното пътешествие в Огледалния свят, ще се
убедим, че по-интересният свят е светът на фантазията. А понякога привидната
безсмислица е на крачка от изобретение. Но дали е така?
„ Ако е така, би могло да бъде, ако не – значи не е.“ Такава е логиката в Огледалния
свят. А от коя страна на огледалото сме ние?
„Бе сгладне и честлинните комбурси
се тарляха и сврецваха във плите;
съвсем окласни бяха тук щурпите
и отма равапсатваха прасурси.“
Алиса!... И всичко започва отначало.

Награди:
XVII Международен куклен фестивал
„Златният делфин“, Варна,2022- Grand Prix/Голямата награда (спектакъл за деца) – за спектакъла „Алиса в Огледалния свят“ – Мюзикъл по романа на Луис Карол на Държавен куклен театър – Варна - Награда за Майсторско художествено осъществяване – на спектакъла „Алиса в Огле-
далния свят“ – Мюзикъл по романа на Луис Карол на Държавен куклен театър – Варна
- Костюмография (за деца) – Свила Величковаза спектакъла „Алиса в Огледалния свят" –Мюзикъл по романа на Луис Карол на Държа-
вен куклен театър – Варна
- Водеща женска роля (за деца) – Евгения Василева за ролята на Червената кралица в спектакъла „Алиса в Огледалния свят“ – Мюзикъл по романа на Луис Карол на Държавен куклен театър – Варна Награда Икар 2023 за Постижение в кукленото изкуство на Свила Величкова за сценографията на мюзикъла "Алиса в Огледалния свят", реж. Бисерка Колевска
Награда Икар на публиката 2023 за мюзикъла
"Алиса в Огледалния свят"


19.00

at State Puppet theatre Sliven

State puppet theatre – Varna, Bulgaria

THROUGH THE LOOKING GLASS
a musical play based on the novel by Lewis Carroll

Lyrics: Chris Blackwood
Music: Piers Chater Robinson
A production under license from International Theater and
Music Limited
Translated by Kuncho Kozhuharov
Translation of poems by Tsvetomira Tsoneva
Director: Biserka Kolevska
Scenography: Svila Velichkova
Choreographer: Tanya Sokolova
Music teacher: Ivan Krastev 4 Rooms Recording Studio
Video mapping: Todor Todorov
Cast: Balena Landzheva, Boyan Stoyanov,
Valentin Mitev – son, Vera Stoykova,
Galin Ginev, Daniel Dobrev, Diana Tsolevska,
Evgenia Vasileva, Krasimir Dobrev,
Maria Tomova, Teodor Hristov,
Stoyan Stoyanov

In Lewis Carroll's fantasy world, nonsense seems as meaningful as the words in a whole
dictionary. And who can even say what nonsense is? If we follow Alice in her journey in
Through the Looking Glass, we will be convinced that the more interesting world is the world
of the fantasy. And sometimes seeming nonsense is one step closer to the invention. But is
that so? "If so, it could be, if not - then it is not." This is the logic of the Through the Looking
Glass. And which side of the mirror are we on?
“Twas brillig and the slithy toves
Did Gyre and gimble in the wabe
All mimsy were the borogoves
And the momeraths outgrabe”
Alice!.... And it all starts over.

Awards:
XVII International Puppet Festival The Golden Dolphin , Varna, Bulgaria, 2022
- Grand Prix (performances for children) - to the performance Through the Looking Glass – Musical adapted from the novel by Lewis Carroll by Varna State Puppet Theatre, Bulgaria- Award for Master Artistic Realization of the
performance Through the Looking Glass – Musical adapted from the novel by Lewis Carroll by Varna State Puppet Theatre, Bulgaria
- Best Costumography (for children) – Svila Velichkova for Through the Looking Glass – Musical adapted from the novel by Lewis Carroll by
Varna State Puppet Theatre, Bulgaria - Best Actress (for children) – Evgeniya Vasileva for the Red Queen in the performance
Through the Looking Glass – Musical adapted from the novel by Lewis Carroll by Varna State Puppet Theatre, Bulgaria
IKAR Award 2023 for the achievement in thepuppetry to Svila Velichkova for the scenography of the musical Through the Looking Glass,
directed by Biserka Kolevska
IKAR Audience Award 2023 for the musical
Through the Looking Glass

Програма

Дата:
12 октомври, 2023
Час:
19:00 до 20:00
Място: