Янка Бонева

Отговорник худ. ателие

Лична информация:

Трудов стаж:

Заемана длъжност или позиция
художествено ателие

Отговорник художествено ателие

V МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „МАГИЯТА НА ВЯТЪРА“ — СЛИВЕН